آدرس نظر سنجی معاونت دانشجویی فرهنگی وزارتخانه در سایت مفدا

 

 https://www.digisurvey.net/u/refahi/9t05c                                            نظر سنجی کلی      

 https://www.digisurvey.net/u/refahi/6lon6                                           نظر سنجی روزانه     

https://www.digisurvey.net/u/refahi/7mjs3                       نظر سنجی سراهای دانشجویی