دانشکده تغذیه و علوم غذایی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

School of Nutrition and Food Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran