آیین نامه امانت

دانلود

تعاریف آیین نامه  :

  1. کتابدار : منظور از کتابدار در این آئین نامه کتابدار میز امانت می باشد.
  2. منابع کتابخانه ای : در این آئین نامه منظور از منابع کتابخانه ای ، کتب ، نشریات ادواری و منابع الکترونیکی می باشد.
  3. استفاده  محدود : منظور از استفاده محدود در کتابخانه ، امانت حداکثر 2 عنوان کتاب به مدت حداکثر یک هفته می باشد.

 

مقدمه :

هدف از تهیه این آئین نامه ، فراهم آوردن چارچوبی است در جهت همکاری بین کتابخانه ای بین کتابخانه ای  دانشگاه علوم پزشکی سمنان و همچنین یکسان نمودن روش امانت منابع کتابخانه و مقررات مربوط به آن  در این راستا کتابخانه مرکزی و دیگر کتابخانه های دانشگاه ملزم به ارائه خدمات کتابخانه ای طبق مقررات و ضوابط زیر می باشند .

 

شرایط امانت کتاب به اعضاء کتابخانه مرکزی دانشگاه :

 

1-  اعضای هیئت علمی دانشگاه :

1-1  مدت امانت کتاب برای اعضای هیئت علمی دانشگاه حسب نظر کتابدارمسئول حداکثر60 روزتعیین می شود. تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد. 

1-2 اعضای هیئت علمی میتوانند حداکثربه طور همزمان 10عنوان کتاب امانت بگیرند.

 

2-  دستیاران ودانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه :

2-1  مدت امانت کتاب برای دستیاران ودانشجویان تحصیلات تکمیلی حسب نظر کتابدارمسئول حداکثر21 روز تعیین می شود. تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد.

2-2  دستیاران و دانشجویان  تحصیلات تکمیلی می توانند حسب نظر کتابدارمسئول حداکثر وبه طور همزمان تاهفت عنوان امانت بگیرند.

 

3-دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه ای:

3-1     مدت امانت کتاب برای  دانشجویان 14 روز تعیین شده است و  تمدید مجدد منوط  به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد.

3-2   دانشجویان این مقاطع می توانند همزمان تا 5 عنوان کتاب به امانت بگیرند.

 

4- کارمندان دانشگاه  اعم از(رسمی ،پیمانی ، قراردادی ،طرح نیروی انسانی ):

4-1  مدت امانت برای اعضای فوق 10روز تعیین می شود . تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد.

4-2 افراد فوق می تواند به طور همزمان حداکثر تا 3 عنوان کتاب به امانت بگیرند . 

  

5-  محققین و پژوهشگران غیر وابسته:

5-1  مدت امانت کتاب برای این  اعضا 10 روز تعیین می شود. تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد.

5-2 افراد فوق می توانند  به طور همزمان حداکثر تا 3 عنوان کتاب به امانت بگیرند.

 

6-  اعضای آزاد :

6-1 مدت امانت برای این اعضا 7 روز تعیین می شود .

6-2 افراد فوق می توانند به طور همزمان حداکثر تا 2 عنوان کتاب به امانت بگیرند.

 

شرایط و مقررات امانت :

 • امانت گرفتن مواد از هر کتابخانه منوط به داشتن کارت عضویت آن کتابخانه می باشد .
 • امانت گیرنده مجاز نیست کتابهای امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید.
 • اعضاءکتابخانه موظفند شخصا با در دست داشتن کارت عضویت مبادرت به امانت و استردادکتاب نمایند .
 • کتابهای درسی و پرمراجعه بنا به تشخیص کتابدار میز امانت  می تواند در بخش رزرو قرار بگیرد.
 • مدت امانت کتابهای درسی می تواند با توجه به نیاز مراجعین ، به تشخیص کتابدار میز امانت کاهش یابد.
 • کتابدار می تواند کتب امانت داده شده به هریک از اعضا را در صورت نیاز فراخوانی کند . امانت گیرنده موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان  ، کتاب را بازگرداند.

 

مقررات رزرو :

 • اعضای کتابخانه  های دانشگاه می توانند درخواست رزرو منابع مورد نیاز خود را به کتابخانه اعلام نمایند.
 • کتابهایی که در لیست رزرو قرار دارند ، تمدید امانت نخواهد شد و به مدت 24 ساعت جهت تحویل به رزرو کننده ، در کتابخانه نگهداری می شوند .
 • تبصره : در صورت عدم مراجعه شخص رزرو کننده برای امانت کتاب ، کتاب رزرو شده به شخص بعدی واگذار خواهد شد.
 • کلیه اعضا کتابخانه می توانند به طور همزمان 2 عنوان کتاب رزرو نمایند.
 • چنانچه هر یک از اعضا در 3 نوبت اقدام به رزرو کتاب نمایند ، اما برای تحویل کتاب رزرو شده مراجعه ننمایند ، کتابخانه از رزرو کتاب برای وی معذور است.

 

تاخیر و جرایم :

چنانچه درموعدبرگشت مقرر، کتاب بازگردانده نشود ، بافردمذکورحسب موردبه شرح زیر برخورد خواهدشد:

- درمورددانشجویان جریمه دیرکرد به ازای هرروز مبلغ 1000ریال محاسبه واخذ خواهدشدکه ملاک محاسبه تعدادروزهای تاخیرازتاریخ برگشت اولیه کتاب خواهدبود . چنانچه مجموع تاخیر به سقف 100روز رسید کارت عضویت مسدود میشودتازمانی که استفاده کننده تسویه حساب خودرابه کتابخانه مربوطه ارائه نماید.

-  درصورتی که فردمذکورهیئت علمی یا کارمند دانشگاه  باشد ابتدا تذکر وسپس  به ازای هرروز مبلغ 2000ریال محاسبه واخذخواهدشدکه  ملاک محاسبه تعدادروزهای تاخیرازتاریخ برگشت اولیه کتاب خواهدبود . چنانچه مجموع تاخیر به سقف 100روز رسید کارت عضویت مسدود میشودتازمانی که استفاده کننده تسویه حساب خودرابه کتابخانه مربوطه ارائه نماید.

-  در مورد محققین و پ‍‍ژوهشگران وابسته و اعضای آزاد در صورت دیرکرد  به ازای هر روز  مبلغ 2000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.

- در صورت تکرار تخلف ، عضویت فرد برای مدت معین به حالت تعلیق در آمده و چنانچه برای سومین بار صورت گیرد ، عضویت فرد باطل خواهد شد.

- خروج هر یک از منابع کتابخانه توسط محققین و پژوهشگران  ، اعضای آزاد منجر به لغو عضویت آنها می گردد.

- اگر به هر صورت منابعی بدون اطلاع و موافقت کتابدار از کتابخانه خارج شود ، دانشجوی متخلف  یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم شده و حسب مورد ریاست کتابخانه می تواند  مراتب را به کمیته انضباتی دانشجویان  گزارش نماید . تکرار تخلف منجر به لغو عضویت در کتابخانه می شود .

- مبلغ جریمه توسط نرم افزار کتابخانه محاسبه می گردد . لذا، کاهش و حذف آن امکانپذیر نیست و اعضای کتابخانه موظف به پرداخت آن می باشند.

تبصره 1: مبلغ جریمه دیرکرددر محل کتابخانه ها از طریق کارت خوان دریافت و به حساب اختصاصی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه واریز  می شود.

تبصره 2 : مبالغ دریافت شده بابت جریمه پس از واریز به حساب معاونت پژوهشی و فناوری ، کتابخانه جهت خرید کتاب به کتابخانه مربوطه بازگردانده شود. 

 

مفقود یا ناقص شدن منابع :

 1. چنانچه منبع به امانت رفته آسیب ببیند یا اوراق و تصاویر آن بریده و ناقص شود ، امانت گیرنده موظف است اصل آن را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید.
 2. در صورت گم شدن منبع ، امانت گیرنده موظف است عین آن را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد . علاوه  بر این امانت گیرنده موظف است جریمه دیرکرد کتب مفقودی رانیز بپردازد .
 3. در صورت موجود نبودن منبع در بازار ، امانت گیرنده موظف است با هماهنگی مسئول کتابخانه نسبت به تهیه یک نسخه صحافی شده و یا یک کتاب دیگر در همان زمینه ی موضوعی اقدام نماید .
 4. در مورد اطلسها و یا کتب مرجع ، در صورت موجود نبودن در بازار ،  اعضا موظفند کل مبلغ آن منبع را به قیمت روز به حساب درآمد دانشگاه واریز و فیش پرداختی را به کتابخانه تحویل دهند.

 

منابعی که امانت داده نمی شود:

 1. کتب مرجع ( رفرنس فرهنگ ها دایرة المعارف ها )
 2. نشریات ادواری
 3. پایان نامه های تحصیلی و طرح های تحقیقاتی

 

تسویه حساب :

 1. هر نوع تغییر در وضعیت آموزشی دانشجویان  از قبیل انتقال ، انصراف از تحصیل ، مهمان شدن و نظایر آن منوط به ارائه برگه تسویه حساب به کتابخانه می باشد.
 2. سایر امانت گیرندگان ، اعم ازاعضای هیئت علمی ، پژوهشگران و اعضای آزاد ، کارمندان و افرادی که منتقل یا بازنشسته ویا بازخرید میشوند و یا از ماموریتهای دراز مدت استفاده می کنند ، یا به هر ترتیب به خدمت آنها خاتمه داده می شود ملزم به تسویه حساب با کتابخانه می باشند.

 

رعایت موارد اخلاقی در کتابخانه :

کلیه اعضا موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند 

 1. اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی
 2. حفظ کامل سکوت و پرهیز از ایجاد مزاحمت برای سایر اعضا
 3. حفظ نظم وپاکیزگی در محیط کتابخانه
 4. خودداری از خوردن ،آشامیدن و استعمال دخانیات
 5. رعایت احترام به پرسنل کتابخانه
 6. عدم استفاده از تلفن همراه.

در صورت مشاهده هر گونه تخلف ، پس از یک نوبت تذکر شفاهی وسپس  تعلیق عضویت ، در صورت تکرار فرد متخلف به کمیته انظباتی دانشگاه معرفی خواهد شد.