اساتید مشاور گروه تغذیه:

 

نام استاد

دوره

دکتر عاطفه اصحابی

3 دوره

دکتر مریم نظری

2 دوره

دکتر زینب فغفوری

3 دوره