دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  سمنان

دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 

 

برنامه زمانی اساتید مشاور آموزشی گروه تغذیه

 

ساعت ملاقات

گروه دانشجویان  

نام استاد

سه شنبه ها  10 تا  12

ورودی 1401

دکتر زینب فغفوری

سه شنبه ها 10 تا 12

ورودی 98

دکتر مریم نظری

سه شنبه ها 11 تا 13

ورودی 99 و 1400

دکتر عاطفه اصحابی