اعضای دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده تغذیه و علوم غذایی آرادان 

  1. کمیته ارزشیابی :

 ردیف

اعضای کمیته

گروه

 Email

1

دکتر اصحابی

 تغذیه

Ashabi_nurition@yahoo.com

2

دکتر عبداشاهی

علوم غذایی

ana.abdoshahi@gmail.com

3

دکتر فغفوری

تغذیه

zfaghfoori@gmail.com

4

دکتر نظری

تغذیه

mn_nut@yahoo.co

5

دکتر حاجیان فر

تغذیه

hossein.hajian2009@gmail.com

6

دکتر کمالی خواه

 

بهداشت عمومی

tahereh.kamalikhah@yahoo.com

7

                   دکتر غریبی

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

gharibihsa@gmail.com

 

 

  1. کمیته توانمند سازی :

ردیف

اعضای کمیته

گروه

 Email

1

دکتر اصحابی

 تغذیه

Ashabi_nurition@yahoo.com

2

دکتر عبداشاهی

علوم غذایی

ana.abdoshahi@gmail.com

3

دکتر فغفوری

تغذیه

zfaghfoori@gmail.com

4

دکتر نظری

تغذیه

mn_nut@yahoo.co

5

دکتر حاجیان فر

تغذیه

hossein.hajian2009@gmail.com

6

دکتر کمالی خواه

 

بهداشت عمومی

tahereh.kamalikhah@yahoo.com

7

                   دکتر غریبی

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

gharibihsa@gmail.com

 
  1. کمیته برنامه ریزی درسی :

ردیف

اعضای کمیته

گروه

 Email

1

دکتر اصحابی

 تغذیه

Ashabi_nurition@yahoo.com

2

دکتر عبداشاهی

علوم غذایی

ana.abdoshahi@gmail.com

3

دکتر فغفوری

تغذیه

zfaghfoori@gmail.com

4

دکتر نظری

تغذیه

mn_nut@yahoo.co

5

دکتر حاجیان فر

تغذیه

hossein.hajian2009@gmail.com

6

دکتر کمالی خواه

 

بهداشت عمومی

tahereh.kamalikhah@yahoo.com

7

                   دکتر غریبی

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

gharibihsa@gmail.com

 

 

  1. کمیته پژوهش در آموزش:

ردیف

اعضای کمیته

گروه

 Email

1

دکتر اصحابی

 تغذیه

Ashabi_nurition@yahoo.com

2

دکتر عبداشاهی

علوم غذایی

ana.abdoshahi@gmail.com

3

دکتر فغفوری

تغذیه

zfaghfoori@gmail.com

4

دکتر نظری

تغذیه

mn_nut@yahoo.co

6

دکتر کمالی خواه

 

بهداشت عمومی

tahereh.kamalikhah@yahoo.com

7

                   دکتر غریبی

مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

gharibihsa@gmail.com

 

فایل ها