اولویت‌های پژوهشی :

 

الف. اولویت های پژوهشی حوزه علوم و صنایع غذایی

1- ارزیابی میزان آلاینده های شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک در مواد غذایی

2- بررسی خصوصیات ضدمیکروبی، ضد سرطانی، ژنتیک، شیمایی و دارویی گیاهان دارویی استان سمنان

3- استفاده از فناوری نانو و روش های نوین در تولید مواد غذایی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

4- ارائه روش های نوین در کاهش آلاینده های فلزی و شیمیایی،  باقیمانده سموم شیمیایی و بیولوژیک، و دارویی در مواد غذایی

5- استفاده از  انواع بسته بندی فعال، فیلم و پوشش های خوراکی ضدمیکروبی در تولید مواد غذایی

6-  تولید غذاهای فراسودمند برای افراد و بیماران خاص

7- بررسی و امکان سنجی تولید مواد غذایی با استفاده از منابع بیولوژیک

8- تولید، ارزیابی و بهینه سازی تولید محصولات دارای کاربردهای غذایی، دارویی و آرایشی از گیاهان و میکروارگانیسم ها

9- بررسی انواع مقاوت های میکروبی و دارویی میکروارگانیزم های غذایی بیماریزا

10- بررسی انواع تقلبات مواد غذایی شامل نگهدارنده ها، افزودنی ها، مواد اولیه غیرمجاز، و غیره

11- بررسی خصوصیات محصولات پروبیوتیک و دارای پتانسیل پروبیوتیک بومی استان سمنان

12- بررسی در زمینه ارتقا ایمنی محصولات غذایی و ارزیابی ریسک محصولات غذایی

13- ارزیابی ویژگی های شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی و آلاینده های نمک خوراکی

14- بررسی کارایی روش های نوین تصفیه و تولید نمک خوراکی

 

ب . اولویت های پژوهشی حوزه تغذیه

1- ارزیابی نقش تغذیه در پیشگیری و درمان بیماری های مختلف (دیابت، بیماری های کلیوی، بیماری های قلبی-عروقی.. )

2-  شناخت ریز مغذی ها و فاکتور های تغذیه ای تاثیر گذار بر سلامتی

3-  بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه ای با بیماری ها: بیماری های مزمن، بیماری های اتوایمیون و...

4- شناخت و تحلیل تعیین کننده های امنیت غذایی و سلامت تغذیه و وضعیت امنیت غذایی و سلامت تغذیه جامعه و بررسی روش های مداخله در جهت بهبود آن

5-  بررسی عادات غذایی، الگوهای غذایی و  در گروه های مختلف (کودکان، مادران، ورزشکاران، و...)

6- بررسی نیازهای تغذیه ای خاص مردم استان سمنان با توجه به شرایط اقلیمی، ژنتیک، قومیت و سایر عوامل تاثیرگذار

7- بررسی راهکارهای بهبود و تصحیح تغذیه بیمارستانی

8- ارزیابی برنامه های بهبود تغذیه در نظام بهداشتی

9- بررسی اختلالات وزن، شناخت و تحلیل تعیین کننده ها، روش های مداخله و ارزیابی آنها

10- بررسی اختلالات رشد، تکامل و تغذیه در کودکان و نوزادان

11- اپیدمیولوژی معکوس در تغذیه و رفتار اجتماعی

 

ج. اولویت های پژوهشی حوزه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

1- ارزیابی و ارتقای کیفیت فرایندهای مرتبط با تولید، نگهداری و عرضه مواد غذایی

2- کنترل کیفیت مواد غذایی

3- عملکرد شواهد-محور در کیفیت و سلامت مواد غذایی