بررسی محیط بیرونی دانشکده

 

تحلیل محیط کلان (عمومی) بیرونی دانشکده:

ابعاد

عوامل مثبت بیرونی (فرصت‌ها)

رتبه*

عوامل منفی بیرونی (تهدیدات)

رتبه**

 

 

 

 

اقتصادی

 

- وجود قطب صنعتی استان در ناحیه صنعتی گرمسار

- وجود خیرین در منطقه

 

- وجود تورّم افسارگسیخته در تمامی بخش های اقتصادی جامعه

- افزایش شدید قیمت ها به سبب افزایش نرخ دلار

- هزینه بالای زندگی باوجود شبه روستا بودن

- کم بودن امکانات اشتغال در شهر آرادان و مهاجرت مردم آن به سایر شهرستان ها

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی- فرهنگی

- فقدان آلودگی های مرتبط با هوا، آب، زباله، فاضلاب و صوت

- شهرستان بودن آرادان و دارا بودن فرمانداری و سایر ارگان های دولتی معمول

 

- کوچک بودن بیش از حد فضای شهری

- نبود امکانات تفریحی مناسب در شهر مانند پارک، سینما و ...

- آب و هوای نامناسب (بارش اندک و گرمای زیاد هوا)

- پایین بودن سطح فرهنگی جامعه

- تاثیرپذیری منفی آموزش جامعه از اعتقادات خرافی  قبیله ای

- جمعیت اندک شهر آرادان و کم بودن مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی

 

 

 

 

تکنولوژیکی

 

 

- بی توجهی دانشگاه به تامین تجهیزات و امکانات مناسب برای دانشکده

- ضعف در تامین زیرساخت های تکنولوژیکی به دلیل تحریم و تورم

- محدود بودن بخش های بیمارستان آرادان و امکانات فنی اندک آن ها

 

 

 

 

قانونی- سیاسی

- حضور برخی از مقامات کشوری در دانشگاه در مناسبت های خاص

- نفوذ سیاسی استان سمنان و شهر آرادان در بدنه حاکمیتی کشور

- حمایت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی سمنان از تاسیس رشته های تحصیلی جدید و کاربردی

 

 

- افزایش بار مالی دانشکده به دلیل حضور مقامات دردانشکده

- عدم بهره برداری مناسب از این بازدیدها

- استفاده ابزاری از دانشکده در رای‌گیری‌ها

- بی توجهی به شرایط خاص مناطق توسعه نیافته در قانونگذاری ها

 

 

بین‌المللی (جهانی)

 

 

- عدم امکان بین المللی سازی دانشکده با توجه به محل قرارگیری آن و نبود امکانات شهری مناسب

 

* برای فرصت های استثنایی، رتبه 4 و برای فرصت های معمولی، رتبه 3 در نظر بگیرید.

** برای تهدیدات معمولی، رتبه 2 و برای تهدیدات جدی رتبه 1 در نظر بگیرید.

 

تحلیل محیط خرد (تخصصی) بیرونی دانشکده:

ابعاد

عوامل مثبت بیرونی (فرصت‌ها)

رتبه*

عوامل منفی بیرونی (تهدیدات)

رتبه**

 

 

 

 

 

 

مشتریان/گیرندگان خدمت

- وجود دانشجویان مستعد و فعال در دانشکده

- وجود اساتید جوان و با انگیزه در دانشکده

 

- تعداد اندک دانشجویان بومی در دانشکده

- نبود اساتید بومی در دانشکده

- نبود امکانات تفریحی و فرهنگی مناسب برای اعضای هیات علمی و دانشجویان

- مشکل بودن انطباق اعضای هیات علمی با شرایط زندگی در اینجا

- انصراف بسیاری از دانشجویان بدلیل محرومیت و کمبود امکانات دانشکده و شهر آرادان

- محدود بودن مراکز ارائه خدمات سلامت و نیز صنایع در شهر آرادان

- فقدان خوابگاه مناسب و سایر امکانات رفاهی و تفریحی برای دانشجویان

         

 

 

 

 

تامین کنندگان

- نزدیک بودن دانشکده به تهران و برخی از شهرهای بزرگ جهت تامین اساتید پروازی و نیروهای اجرایی پاره وقت

 

- بی توجهی دانشگاه به تامین تجهیزات و امکانات مناسب برای دانشکده

- عدم وجود بیمارستان های آموزشی در حوزه جغرافیایی دانشکده

- تبعیض قائل شدن بین دانشکده آرادان با سایر دانشکده های دانشگاه

- اشباع بخش های بیمارستان با دانشجویان سایر دانشگاه های گرمسار

 

 

 

رقبا (موجود، بالقوه و غیرمستقیم)

- نداشتن رقبا در حوزه علوم پزشکی در منطقه

 

- امکان رکود سازمان به سبب فقدان رقبا

- وجود رشته های تحصیلی پرستاری، اتاق عمل و صنایع غذایی در دانشگاه آزاد گرمسار

                    

 

 

سایر ذی نفعان

 

 

- عدم ارتباط با مردم شهر برای ارائه آموزش های مرتبط با تغذیه

- فقدان ارتباط با مراکز خصوصی و دولتی جهت کسب درآمد از آن ها

 

 

 

سایر عوامل خرد

- نزدیک بودن شهر و دانشکده به تهران

 

- دور بودن دانشکده از مرکز استان و نادیده گرفته شدن آن

 

* برای فرصت های عالی و استثنایی، رتبه 4 و برای فرصت های معمولی، رتبه 3 در نظر بگیرید.

** برای تهدیدات معمولی، رتبه 2 و برای تهدیدات جدی رتبه 1 در نظر بگیرید.

 

 

 

 

 

 

ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی (کلان و خرد):  

ابعاد

عوامل اثرگذار بیرونی

اهمیت*

رتبه**

امتیاز***

 

 

 

 

عوامل اقتصادی

 

فرصت:

- وجود قطب صنعتی استان در ناحیه صنعتی گرمسار

- وجود خیرین در منطقه بویژه در حوزه سلامت

 

        0.01

 

 

0.02

 

3

 

 

3

 

0.03

 

 

0.06

تهدید:

- وجود تورّم افسارگسیخته در تمامی بخش های اقتصادی جامعه

- هزینه بالای زندگی با وجود شبه روستا بودن

- کم بودن امکانات اشتغال در شهر آرادان و مهاجرت مردم آن به سایر شهرستان ها

 

0.07

 

 

0.01

 

0.01

 

1

 

2

 

2

 

0.07

 

 

0.02

 

0.02

 

 

 

 

 

 

عوامل اجتماعی- فرهنگی

فرصت:

- فقدان آلودگی های مرتبط با هوا، آب، زباله، فاضلاب و صوت

- شهرستان بودن آرادان و دارا بودن فرمانداری و سایر ارگان های دولتی معمول

 

0.01

 

 

0.01

 

3

 

3

 

0.03

 

 

0.03

تهدید:

- کوچک بودن بیش از حد فضای شهری

- نبود امکانات تفریحی مناسب در شهر مانند پارک، سینما و ...

- آب و هوای نامناسب (بارش اندک و گرمای زیاد هوا)

- پایین بودن سطح فرهنگی جامعه

- تاثیرپذیری منفی آموزش جامعه از اعتقادات خرافی  قبیله ای

- کم بودن مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی به دلیل جمعیت اندک شهر آرادان

 

0.01

 

0.01

 

0.01

 

 

0.01

 

0.01

 

0.02

 

2

 

2

 

2

 

 

2

 

2

 

 

2

 

0.02

 

0.02

 

0.02

 

0.02

 

0.02

 

0.04

 

 

عوامل تکنولوژیکی

فرصت:

-

 

 

 

تهدید:

- بی توجهی دانشگاه به تامین تجهیزات و امکانات مناسب برای دانشکده

- محدود بودن بخش های بیمارستان آرادان و امکانات فنی اندک آن ها

 

0.03

 

 

 

0.02

 

1

 

 

 

1

 

0.03

 

 

 

0.02

 

 

 

 

 

 

عوامل قانونی- سیاسی

فرصت:

- حضور برخی از مقامات کشوری در دانشگاه در مناسبت های خاص

- نفوذ سیاسی استان سمنان و شهر آرادان در بدنه حاکمیتی کشور

- حمایت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی سمنان از تاسیس رشته های تحصیلی جدید و کاربردی

 

0.01

 

 

0.1

 

0.02

 

3

 

4

 

 

4

 

0.03

 

0.4

 

0.08

تهدید:

- افزایش بار مالی دانشکده به دلیل حضور مقامات دردانشکده

- عدم بهره برداری مناسب از این بازدیدها

- استفاده ابزاری از دانشکده در رای‌گیری‌ها

- بی‌توجهی به شرایط خاص مناطق توسعه نیافته در قانونگذاری ها

 

0.01

 

 

0.02

 

0.01

 

0.01

 

2

 

1

 

2

 

2

 

0.02

 

0.02

 

0.02

 

0.02

 

 

عوامل بین‌المللی (جهانی)

فرصت:

-

 

 

 

تهدید:

- عدم امکان بین المللی سازی دانشکده با توجه به محل قرارگیری آن و نبود امکانات شهری مناسب

 

0.02

 

1

 

0.02

 

 

 

مشتریان/

گیرندگان خدمت

فرصت:

- وجود دانشجویان مستعد و فعال در دانشکده

- وجود اساتید جوان و با انگیزه در دانشکده

 

0.02

 

0.07

 

3

 

3

 

0.06

 

0.21

تهدید:

- تعداد اندک دانشجویان بومی در دانشکده

- نبود اساتید بومی در دانشکده

- نبود امکانات تفریحی و فرهنگی مناسب برای اعضای هیات علمی و دانشجویان

- مشکل بودن انطباق اعضای هیات علمی با شرایط زندگی در اینجا

- انصراف بسیاری از دانشجویان بدلیل محرومیت و کمبود امکانات دانشکده و شهر آرادان

- محدود بودن مراکز ارائه خدمات سلامت و نیز صنایع در شهر آرادان

- فقدان خوابگاه مناسب و سایر امکانات رفاهی و تفریحی برای دانشجویان

 

0.01

 

0.02

 

0.01

 

0.02

 

 

0.05

 

 

0.02

 

0.08

 

2

 

2

 

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

1

 

0.02

 

0.04

 

0.02

 

0.02

 

0.05

 

 

 

0.04

 

0.08

 

 

 

 

 

تامین کنندگان

فرصت:

- امکان تامین اساتید پروازی و نیروهای اجرایی پاره وقت به سبب نزدیک بودن دانشکده به تهران و برخی از شهرهای بزرگ

 

 

0.02

 

3

 

 

0.06

تهدید:

- عدم وجود بیمارستان های آموزشی در حوزه جغرافیایی دانشکده

- تبعیض قائل شدن بین دانشکده آرادان با سایر دانشکده های دانشگاه

- اشباع بخش های بیمارستان با دانشجویان سایر دانشگاه های گرمسار

 

0.03

 

0.02

 

 

0.02

 

1

 

1

 

1

 

 

0.03

 

 

0.02

 

 

0.02

 

رقبا (موجود، بالقوه و غیرمستقیم)

فرصت:

- نداشتن رقبا در حوزه علوم پزشکی در منطقه

 

0.02

 

3

 

0.06

تهدید:

- امکان رکود سازمان به سبب فقدان رقبا

- وجود رشته های تحصیلی پرستاری، اتاق عمل و صنایع غذایی در دانشگاه آزاد گرمسار

 

0.01

 

0.01

 

2

 

2

 

0.02

 

0.02

 

 

سایر ذی نفعان

فرصت:

-

 

 

 

تهدید:

- عدم ارتباط با مردم شهر برای ارائه آموزش های مرتبط با تغذیه

- فقدان ارتباط با مراکز خصوصی و دولتی جهت کسب درآمد از آن ها

 

0.01

 

 

0.05

 

2

 

 

1

 

0.02

 

 

0.05

 

سایر عوامل خرد

فرصت:

- نزدیک بودن شهر و دانشکده به تهران

 

0.03

 

4

 

0.12

تهدید:

- دور بودن دانشکده از مرکز استان و نادیده گرفته شدن آن

 

0.02

 

1

 

0.02

مجموع

 

1

-

2.40

* بین 0 و 1

**بین 1 و 4

*** حاصلضرب اهمیت و رتبه (معمولاً عددی است بین 1 و 4)

برنامه کامل استراتژیک و عملیاتی