اولین کارگاه دفتر توسعه آموزش دانشکده تغذیه و علوم غذایی با عنوان مستند سازی فرآیند تشکیل شد. این کارگاه با هدف آموزش مستند سازی فرایند و اهمیت آن در علوم پزشکی و چگونگی ایجاد آن در تاریخ 2/10/97 ساعت 9 صبح در محل دانشکده  توسط جناب آقای دکتر فرید غریبی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی  با حضور اساتید دانشکده  و کارشناسان آموزش برگزار شد. همچنین به شیوه عملی نیز به صورت کارگروهی در بین اساتید دانشکده با موضوعات مربوط به رشته نیز انجام گردید.