آدرس : آرادان - بلوار انقلاب - دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و پیراپزشکی آرادان

تلفن دفتر ریاست : 34544836-023

وب سایت : Nutrition.semums.ac.ir

ایمیل : Nutrition@semums.ac.ir

نمابر : 34544842-023

صندوق پستی : 3586133461