مسئول و کتابدار کتابخانه: سعیده زرین کمر- کارشناس ارشد مهندسی برق

 

آدرس: آرادان –خیابان پازوکی -دانشکده تغذیه و صنایع غذایی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آرادان   

                                  شماره تماس :

34544841 - 023 

                                  کد پستی :

33461 - 35861

                                ایمیل :

LibraryNutrition@Semums.ac.ir

Google Maps