آدرس Email : 

                           Ashabi_Nutrition@yahoo.com

تلفن تماس :

                                  34544841 - 023

آدرس :

                          آرادان - خیابان پازوکی - دانشکده تغذیه و صنایع غذایی و دانشکده مدیریت و اطلاع ارسانی پزشکی آرادان

ساعات ملاقات :

                          14 - 12 هر روز