این پرسشنامه برای سنجش نظرات شما به منظور اجرای فرایند اعتباربخشی دوره های آموزشی و استفاده از نتایج آن در بهبود کیفیت آموزش گروه تهیه شده است، خواهشمند است با توجه به محرمانه بودن پاسخ ها و عدم درج نام لطفا بصورت صادقانه به سوالات مطرح شده پاسخ دهید و پاسخنامه را به مدیر گروه آموزشی خود تحویل دهید.

دانلود پرسشنامه گروه تغذیه

دانلود پرسشنامه گروه صنایع