دکتر الهه قدس

 Dr.Elahe Ghods 

عضو هیئت علمی

استادیار گروه علوم تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی

Ph.Dعلوم تغذیه

ایمیل: ghodsemla@yahoo.com

کارنامه علمی (CV)