دکتر فرید غریبی

 Dr.Farid Gharibi

عضو هیئت علمی

استادیار گروه بهداشت آرادان

دکترای تخصصی پزشکی

ایمیل: gharibihsa@gmail.com

کارنامه علمی (CV)