دکتر میر میکائیل موسوی

 Dr. Mir Mikaiil mosavi

عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده تغذیه و علوم غذایی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

Ph.Dعلوم و صنایع غذایی

ایمیل: mikaiil.mosavi68@gmail.com

کارنامه علمی (CV)