دکتر بهرام قدس

 Dr. Bahram GHods

سرپرست دانشکده تغذیه و علوم غذایی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

معاون اداری شبکه بهداشت آرادان

عضو دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در کلان منطقه یک کشور

دکترای حرفه ای دامپزشکی و MPH