دکتر ستاره همامی

 Dr. Setareh Homami

رئیس دانشكده تغذيه و علوم غذايي و مديريت و اطلاع رساني پزشكي

عضو هيئت علمي گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشكده بهداشت

PhD Obstetrics

تلفن : 34544842               ایمیل: homami_set@yahoo.com

کارنامه علمی (CV)