ساعت کار مخزن کتابخانه : 7:30 - 15:30

 

ساعت کار سالن مطالعه : 7:30 - 18:00

 

ساعت کار بخش امانت کتابخانه : 7:30 - 15:30