سامانه دانش آموختگان
هدف: شناسایی دانش آموختگان و تشکیل بانک اطلاعاتی از دانش آموختگان در جهت توسعه همکاری های علمی، حرفه ای فارغ التحصیلان با همدیگر و همچنین دانشکده می باشد.
سوابق تحصیلی دانشگاهی غیر از دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان