دکتر مریم نظری

 Dr. Maryam Nazari

عضو هیئت علمی

استادیار گروه علوم تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی

Ph.Dعلوم تغذیه

ایمیل: maryam.nazary1@yahoo.com

کارنامه علمی (CV)