شماره شابک کتابخانه (شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور) 208070001- IRمی باشد.

 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران