شماره شابک کتابخانه (شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور) 208070001- IRمی باشد.

 

http://isil.nlai.ir/showSearchResult.aspx?libID=5749

فایل ها