اعضا شورای آموزشی:

 

خانم دکتر ستاره همامی

خانم دکتر آنا عبدالشاهی

خانم دکتر عاطفه اصحابی

آقای دکتر مجتبی یوسفی

خانم زهره بیگلری

خانم محبوبه صفری