دکتر طاهره کمالی خواه

Dr. Tahereh Kamalikhah

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده تغذیه و علوم غذایی

Ph.Dآموزش بهداشت و ارتقا سلامت از دانشگاه علوم پزشکی یزد

استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

تلفن:02334544837

ایمیل: Tahereh.Kamalikhah@yahoo.com

 

دبیر کمیته:

 

آقای محمد حسین تاجیک

دانشجوی ترم سوم تغذیه و علوم غذایی