اعضا شورای پژوهشی:

 

 

خانم دکتر آنا عبدالشاهی

خانم دکتر عاطفه اصحابی

خانم دکتر زینب فغفوری

خانم دکتر مریم نظری

آقای دکتر مجتبی یوسفی

آقای دکتر میرمیکائیل موسوی