شورای پژوهشی

عاطفه اصحابی

دکترای تخصصی علوم تغذیه  (استادیار)

فرید غریبی

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی(استادیار)

مجتبی یوسفی

دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی- گرایش کنترل کیفی و بهداشتی (استادیار)