دانشکده تغذیه و علوم غذایی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعتباربخشی دوره های آموزشی گروه " فرم سنجش نظرات دانش آموختگان"
با سلام این پرسشنامه به منظور دریافت نظرات شما در راستای اجرای فرایند اعتبار بخشی دوره های آموزشی و آگاهی از وضعیت موجود و برنامه ریزی در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت گروه تهیه شده است. با توجه به اینکه نظرات شما تاثیر مثبتی در شناسایی نقاط قوت و ضعف ها دارد خواهشمند است با توجه به محرمانه بودن پاسخ ها و عدم درج نام، پس از مطالعه پرسشنامه، صادقانه به سوالات ذیل پاسخ دهید.
سنجه مورد ارزیابی :