دکتر مجتبی یوسفی اصل

 Dr. Mojtaba Yousefi

مدیر گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده تغذیه و علوم غذایی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

عضو هیئت علمی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

Ph.Dعلوم و صنایع غذایی

ایمیل: m.yousefi2006@gmail.com

کارنامه علمی (CV)