واحد توسعه آموزش (Educational Development Office)


مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه(EDC) مسئول ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه می باشد.کارکرد اصلی دفترتوسعه آموزش دانشگاه(EDO) در دانشکده علوم تغذیه علوم غذایی ، که توسطEDC مورد حمایت قرار می گیرد، ارتقاء کیفیت آموزش در همه ابعاد آن می باشد.گروه های هدف نیز شامل دانشجویان واساتید دانشکده می باشند.

EDOفعالیت های خود را از طریق سازماندهی کارگاه ها، اشتراک امکانات اعضای دانشکده وهمچنین دانشجویان (بالاخص فارغ التحصیلان ) وفارغ التحصیلان رشته های جدید درزمینه نوآوری های آموزشی، تکنیک های آموزشی جدید وهمچنین تحقیق در زمینه آموزش ، به اجرا درمی آورد. هدف نهایی، ارتقاء دانش تخصصی وقابلیت هاومهارت هایی مانند تکنیک های پیشرفته آموزش ویادگیری اساتید ودانشجویان می باشد.به طور ویژه، فعالیتهایEDO برای دستیابی به اهداف ، شامل برنامه ریزی آموزش، ارزیابی آموزش ، تحقیقات آموزش، مباحث نیروی انسانی وآموزش مجازی می باشد.