آزمایشگاه میکروبیولوژی :

معرفی

مدیریت

تجهیزات

کارکنان

این آزمایشگاه از سال 1390با هدف آموزش و پژوهش شروع به فعالیت نموده و دانشجویان گروههای مختلف مهندسی بهداشت محیط،بهداشت عمومی،فوریتهای پزشکی،تغذیه و صنایع غذایی میتوانند واحدهای عملی دروس میکروبیولوژی عمومی 1، میکروب شناسی عمومی 2،میکروبیولوژی آب و فاضلاب و پاتوبیولوژی را از این آزمایشگاه بهره گیرند.

در این آزمایشگاه قابلیت انجام طرح های تحقیقاتی و پروژه های دانشجویی اساتید و دانشجویان دوره های کارشناسی وجود دارد.این آزمایشگاه در طبقه همکف دانشکده واقع شده است.

خانم دکتر عبدالشاهی

 خانم مهندس قباخلو

میکروسکوپ نوری

انکوبانور

اتوکلاو

یخچال

کلنی کانتر

شیکر لوله

هود میکروبیولوژی

خانم تابان