کارفرمای محترم : لطفا نظرات ارزشمند خود را نسبت به دانش آموخته دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام نمائید.