مهندس زهرا عامری

مسئول امور مربوط به واحد تغذیه

تلفن : 34544841