دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشکده تغذیه و علوم غذایی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
پرسشنامه نظر سنجی در تدوین رسالت و اهداف گروه تغذیه
این پرسشنامه برای سنجش نظرات شما به منظور اجرای فرایند اعتباربخشی دوره های آموزشی و استفاده از نتایج آن در بهبود کیفیت آموزش گروه تهیه شده است، خواهشمند است با توجه به محرمانه بودن پاسخ ها و عدم درج نام لطفا بصورت صادقانه به سوالات ذیل پاسخ دهید .