مسئول EDO

نام و نام خانوادگی: مریم نظری

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک  و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی (PhD) ،علوم تغذیه

کارنامه علمی (CV)