دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
دانشکده تغذیه و علوغذایی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
چک لیست ارزیابی دانش آموختگان تغذیه
با سلام و احترام این پرسشنامه به منظور دریافت نظرات شما در راستای اجرای فرایند اعتبار بخشی دوره های آموزشی و آگاهی از وضعیت موجود و برنامه ریزی در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی دانشجویان تغذیه طراحی شده است. با توجه به اینکه نظرات شما تاثیر مثبتی در شناسایی نقاط قوت و ضعف ها دارد خواهشمند است با توجه به محرمانه بودن پاسخ ها پس از مطالعه پرسشنامه، صادقانه به سوالات ذیل پاسخ دهید
سنجه مورد ارزیابی