مسئول و کتابدار کتابخانه:سعیده زرین کمر- کارشناس ارشد مهندسی برق

شماره تماس:02334544841

ایمیل :LibraryNutrition@Semums.ac.ir