کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

 

تاریخ:  1400/8/22

زمان: ساعت 10 دانشجویان رشته تغذیهساعت 12 دانشجویان رشته صنایع غذایی

محل برگزاری: کلاس شماره 7دانشکده

 

ساعت 10 دانشجویان رشته تغذیه

ساعت 12 دانشجویان رشته صنایع غذایی