اعضا:

سرکار خانم دکتر زینب فغفوری

سرکار خانم دکتر عاطفه اصحابی

سرکار خانم دکتر مریم نظری

جناب آقای دکتر فرید غریبی

جناب آقای دکتر مجتبی یوسفی اصل

جناب آقای دکتر میرمیکائیل موسوی

مسئول:

سرکار خانم دکتر عاطفه اصحابی

Email:Ashabi_nurition@yahoo.com