دبیر

علی مشایخ صالحانی

اعضا

(عکس)

نازنین دانش پور دانشجوی کارشناسی تغذیه

کارگروه المپیاد و تولید محتوا

 

مهدی سلطانیان دانشجوی کارشناسی تغذیه

کارگروه روابط عمومی و تولید محتوا

 

فاطمه شیرازی دانشجوی کارشناسی تغذیه

کارگروه ارزشیابی

 

علی اکبر پورعبدالله دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی

کارگروه پژوهش در آموزش

 

عارفه یونسی دانشجوی کارشناسی تغذیه

کارگروه پژوهش در آموزش

 

علی کلاته

کارگروه روابط عمومی

 

نرگس شیری

کارگروه ارزشیابی