گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آرادان سال 1399

تهیه کننده : سعیده زرین کمر

کارشناس مسئول کتابخانه

اسفند 99

 گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی

ثبت و آماده سازی 62 جلد کتاب .

گزارش میزان استفاده ازمنابع

ازابتدای سال تاپایان اسفند1399 ،تعدادکتابهای امانت رفته 80 وعودت داده شده 145موردمی باشد.

گزارش تعدادکارگاه های آموزشی

شرکت در کارگاه های برگزار شده توسط کتابخانه مرکزی.

سایراقدامات انجام شده

 تکمیل اطلاعات، روز آمد سازی وب سایت کتابخانه و اطلاع رسانی های لازم راهنمایی موردی مراجعان درجستجوی منابع

تخصیص مبلغ 5 میلیون تومان بودجه جهت خرید کتاب