در تاریخ1400/9/16 به مناسبت 16 آذر روز دانشجو نمایشگاهی در خصوص فعالیت های روانشناختی حوزه مشاوره دانشکده برپاشد کارشناس مشاور دانشکده درمورد علت برپایی این نمایشگاه و سخنانی ایراد کردند و در ادامه از دانشجویان در خواست عضویت در گروه همتایاران شد 
*****************************************************************************
کارگاه آموزشی مهارت های زندگی  در تاریخ 25 / 8 / 1400 در دانشکده علوم وصنایع غذایی آرادان جهت دانشجویان برگزار گردید  در این کارگاه مباشر کارشناس مشاور دانشکده در خصوص مهارت خود آگاهی و کاربرد آن در زندگی سخنانی ایراد نمودند .