دکتر آنا عبدالشاهی

 Dr. Anna Abdolshahi

رئیس مرکز تحقیقات سلامت غذایی نمک

Ph.Dعلوم و صنایع غذایی

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

تلفن : 34544840               ایمیل: ana.abdoshahi@gmail.com

کارنامه علمی (CV)