دکتر حسین حاجیان فر

 Dr. Hossein Hajianfar

عضو هیئت علمی

استادیار بخش مستقل علوم تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی

Ph.Dعلوم تغذیه

ایمیل: hossein.hajian2009@gmail.com

کارنامه علمی (CV)