دکتر زینب فغفوری

 Dr. Zeinab Faghfoori

مدیرگروه تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

عضو هیئت علمی

استادیار بخش مستقل علوم تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی

Ph.Dعلوم تغذیه

ایمیل: zfaghfoori@gmail.com

کارنامه علمی (CV)