دکتر زینب فغفوری

 Dr. Zeinab Faghfoori

عضو هیئت علمی

استادیار گروه علوم تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی

Ph.Dعلوم تغذیه

ایمیل: zfaghfoori@gmail.com

کارنامه علمی (CV)