دکتر عاطفه اصحابی

 Dr. Atefeh Ashabi

مدیرگروه تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

عضو هیئت علمی

استادیار گروه علوم تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی

Ph.Dعلوم تغذیه

ایمیل: ashabi_nutrition@yahoo.com

کارنامه علمی (CV)