دکتر نسیم خورشیدیان

 Dr. Nasim Khorshidian

عضو هیئت علمی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

Ph.Dعلوم و صنایع غذایی

ایمیل: nkhorshidian85@gmail.com

کارنامه علمی (CV)