لیست دانشجویان ممتاز دانشکده

رشته علوم تغذیه

1

تینا جعفری یزنی

991965008

19/3

2

کیمیا رضائی مقدم

981965010

18/95

3

زهرا جوانشیر

971965005

18/98

 

لیست دانش آموختگان ممتاز دانشکده

 
 

رشته علوم تغذیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

مریم مفیدی

951965014

18/83

2

محمد علی میرآخوری

961965021

18/84