لیست دانشجویان ممتاز دانشکده

رشته علوم و صنایع غذایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

مریم یعقوبی خورشیدی

991950030

17/96

2

مریم برجی

981950004

18/64

3

نرگس ولایتی

971950031

18/34

 
لیست دانش آموختگان ممتاز دانشکده
 

رشته علوم و صنایع غذایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

علیرضا یزدانی

951950021

17/17

2

راضیه کاشی

961950021

19/38