عملکرد سالیانه کتابخانه  دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در سال 1401

دانلود

  • گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی:

تعداد کتاب های خریداری شده

کتب اهدایی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

بیمارستان/ دانشکده

تعداد نسخه

تعداد عنوان

تعداد نسخه

تعداد عنوان

تعداد نسخه

تعداد عنوان

-

-

-

-

-

-

 

 

  • گزارش میزان استفاده از منابع کتابخانه :

تعداد تمدید انجام شده

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای پس داده شده

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای گرفته شده

تعداد نسخه امانت

تعداد عنوان امانت

بیمارستان/ دانشکده

کتاب لاتین

کتاب فارسی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

45

148

-

6

178

1

55

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به وبسایت کتابخانه:

تعداد مراجعه به وب سایت کتابخانه:150 نفر

دستنامه و راهنماهای آموزشی تهیه شده به فرمت pdf  یا  html (در لینک الزامی است):-

تعداد مراجعه و دانلود دستنامه آموزشی:-

ایجاد شبکه اجتماعی توسط کتابخانه:      خیر

تعداد فالوورهای کانال شبکه اجتماعی کتابخانه:-

تعداد منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه تا پایان 1401

تعداد نسخ کتاب فارسی:             1848                     تعداد عنوان کتاب فارسی:824

تعداد نسخ کتاب لاتین:               25                          تعداد عنوان کتاب لاتین:18

پایان نامه:11

طرح تحقیقاتی:-

منبع غیر چاپی مانند CD و ...-