گزارش کمی فعالیت ها، امکانات حوزه کتابخانه  دانشکده تغذیه و صنایع غذایی

در شش ماهه اول سال 1402

 

دانلود 

ب: کتابخانه های دانشکده ای مستقل

 

نام کتابخانه

رشته تحصیلی مدیریت کتابخانه

تعداد کتابداران کتابخانه

تعداد اعضای هیات علمی

متراژ فضای فیزیکی(m2)

ساعت کاری

تعداد عنوان کتب

تعداد کارگاه های حضوری تخصصی-آموزشی صرفا کتابداری و اطلاع رسانی

کتابدار

غیر کتابدار

چاپی

الکترونیکی

دانشکده تغذیه

-

*

1

7

200

8-15:30

1917

-

-